അയൽക്കാർ | Ayalkkar

Ayalkkar Ayalkkar neighbors is an award winning novel of P Kesavadev one of the prolific writers of th century Kerala In the introduction to this book the author contemplates on the social progress to whic

 • Title: അയൽക്കാർ | Ayalkkar
 • Author: P. Kesavadev
 • ISBN: null
 • Page: 496
 • Format: Paperback
 • Ayalkkar neighbors is an award winning novel of P Kesavadev, one of the prolific writers of 20th century Kerala In the introduction to this book, the author contemplates on the social progress to which Kerala was slowly waking up in the beginning of twentieth century His analyses of these developments often give birth to his literary works, as what happened in thi Ayalkkar neighbors is an award winning novel of P Kesavadev, one of the prolific writers of 20th century Kerala In the introduction to this book, the author contemplates on the social progress to which Kerala was slowly waking up in the beginning of twentieth century His analyses of these developments often give birth to his literary works, as what happened in this book too, the author says Dev, as the writer has been popularly known in Kerala, recalls that there were three main aspects for the social progress witnessed by Kerala in the first half of twentieth century the introduction written in 1963 takes into account half a century preceding it to make this inference The destruction of matrilineal system marumakkathayam , which had a tint of feudal character in it, the social mobility of Ezahvas, who had witnessed backwardness in a caste ridden society, and the progress of Christian community in the economic and education front were the three aspects.

  • [PDF] à Free Read ☆ അയൽക്കാർ | Ayalkkar : by P. Kesavadev Ë
   496 P. Kesavadev
  • thumbnail Title: [PDF] à Free Read ☆ അയൽക്കാർ | Ayalkkar : by P. Kesavadev Ë
   Posted by:P. Kesavadev
   Published :2019-01-27T16:11:03+00:00

  1 thought on “അയൽക്കാർ | Ayalkkar”

  1. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ നടന്നിരുന്ന വേർതിരിവുകളും ക്രൂരതകളും ഇന്ന് അവിശ്വസനീയമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥയാണിത്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മാറിയെങ്കിലും, ഇന്നും ആളുകളുടെ മനസ [...]

  2. 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കേരളം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ "അയൽക്കാർ" വായിച്ചാൽ മതി. നായർ മേധാവിത്വവും അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ പതനവും ഈഴവരുടെയും പുലയരുടെയും അടിമത്വവും അതിൽ ന [...]

  3. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നില നിന്ന സാമൂഹിക -സാംസ്‌കാരിക -രാഷ്ട്രീയ മേഘലയിൽ സംബവിചിടുള്ള ചരിത്രവും അവയുടെ പരിവർത്തനങ്ങളും അയല്ല്കരില്ലൂടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു . ഫുടലിസ്സതിന്റെ ഇരുണ് [...]

  4. I found it as a good read shed some light on the history of kerala, especially on an angle of cast (Nair families) and social and economical impact came along with the changing times. Though there were other books on such subjects this one allowed me to understand the power and wealth certain families/casts had.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *